هاست اشتراکی

350,000 تومان
سالانه
میزبانی اشتراکی با حجم 100 مگابایت
100 مگابایت
حجم :
LiteSpeed Web Server
وب سرور :
2048 مگابایت
بندویث ماهانه :
1 اکانت
حداکثر تعداد ایمیل :
1 پایگاه داده
حداکثر تعداد دیتابیس :
0 ساب دامین
حداکثر تعداد ساب دامین :
2 دامین
حداکثر تعداد دامنه پارک شده :
1
حداکثر تعداد FTP اکانت :
دارد (cPanel AutoSSL)
گواهینامه SSL :
450,000 تومان
سالانه
میزبانی اشتراکی با حجم 200 مگابایت
200 مگابایت
حجم :
LiteSpeed Web Server
وب سرور :
2048 مگابایت
بندویث ماهانه :
4 اکانت
حداکثر تعداد ایمیل :
1 پایگاه داده
حداکثر تعداد دیتابیس :
2 ساب دامین
حداکثر تعداد ساب دامین :
2 دامین
حداکثر تعداد دامنه پارک شده :
2
حداکثر تعداد FTP اکانت :
دارد (cPanel AutoSSL)
گواهینامه SSL :
550,000 تومان
سالانه
میزبانی اشتراکی با حجم 500 مگابایت
500 مگابایت
حجم :
LiteSpeed Web Server
وب سرور :
5120 مگابایت
بندویث ماهانه :
5 اکانت
حداکثر تعداد ایمیل :
2 پایگاه داده
حداکثر تعداد دیتابیس :
4 ساب دامین
حداکثر تعداد ساب دامین :
4 دامین
حداکثر تعداد دامنه پارک شده :
4
حداکثر تعداد FTP اکانت :
دارد (cPanel AutoSSL)
گواهینامه SSL :
650,000 تومان
سالانه
میزبانی اشتراکی با حجم 1 گیگابایت
1024 مگابایت
حجم :
LiteSpeed Web Server
وب سرور :
10240 مگابایت
بندویث ماهانه :
10 اکانت
حداکثر تعداد ایمیل :
4 پایگاه داده
حداکثر تعداد دیتابیس :
6 ساب دامین
حداکثر تعداد ساب دامین :
6 دامین
حداکثر تعداد دامنه پارک شده :
6
حداکثر تعداد FTP اکانت :
دارد (cPanel AutoSSL)
گواهینامه SSL :
750,000 تومان
سالانه
میزبانی اشتراکی با حجم 2 گیگابایت
2048 مگابایت
حجم :
LiteSpeed Web Server
وب سرور :
20480 مگابایت
بندویث ماهانه :
20 اکانت
حداکثر تعداد ایمیل :
5 پایگاه داده
حداکثر تعداد دیتابیس :
7 ساب دامین
حداکثر تعداد ساب دامین :
7 دامین
حداکثر تعداد دامنه پارک شده :
7
حداکثر تعداد FTP اکانت :
دارد (cPanel AutoSSL)
گواهینامه SSL :
850,000 تومان
سالانه
میزبانی اشتراکی با حجم 3 گیگابایت
3072 مگابایت
حجم :
LiteSpeed Web Server
وب سرور :
30720 مگابایت
بندویث ماهانه :
30 اکانت
حداکثر تعداد ایمیل :
6 پایگاه داده
حداکثر تعداد دیتابیس :
8 ساب دامین
حداکثر تعداد ساب دامین :
8 دامین
حداکثر تعداد دامنه پارک شده :
8
حداکثر تعداد FTP اکانت :
دارد (cPanel AutoSSL)
گواهینامه SSL :
950,000 تومان
سالانه
میزبانی اشتراکی با حجم 4 گیگابایت
4096 مگابایت
حجم :
LiteSpeed Web Server
وب سرور :
40960 مگابایت
بندویث ماهانه :
40 اکانت
حداکثر تعداد ایمیل :
8 پایگاه داده
حداکثر تعداد دیتابیس :
9 ساب دامین
حداکثر تعداد ساب دامین :
9 دامین
حداکثر تعداد دامنه پارک شده :
9
حداکثر تعداد FTP اکانت :
دارد (cPanel AutoSSL)
گواهینامه SSL :
1,050,000 تومان
سالانه
میزبانی اشتراکی با حجم 5 گیگابایت
5120 مگابایت
حجم :
LiteSpeed Web Server
وب سرور :
51200 مگابایت
بندویث ماهانه :
50 اکانت
حداکثر تعداد ایمیل :
10 پایگاه داده
حداکثر تعداد دیتابیس :
10 ساب دامین
حداکثر تعداد ساب دامین :
10 دامین
حداکثر تعداد دامنه پارک شده :
10
حداکثر تعداد FTP اکانت :
دارد (cPanel AutoSSL)
گواهینامه SSL :
1,500,000 تومان
سالانه
هاست اشتراکی - میزبانی اشتراکی با حجم 10 گیگابایت
10240 مگابایت
حجم :
LiteSpeed Web Server
وب سرور :
102400 مگابایت
بندویث ماهانه :
60 اکانت
حداکثر تعداد ایمیل :
15 پایگاه داده
حداکثر تعداد دیتابیس :
15 ساب دامین
حداکثر تعداد ساب دامین :
15 دامین
حداکثر تعداد دامنه پارک شده :
15
حداکثر تعداد FTP اکانت :
دارد (cPanel AutoSSL)
گواهینامه SSL :