میزبانی آلمان CPanel

میزبانی اشتراکی با حجم 100 مگابایت
 • حجم : 100 مگابایت
 • وب سرور : LiteSpeed Web Server
 • بندویث ماهانه : 2048 مگابایت
 • حداکثر تعداد ایمیل : 1 اکانت
 • حداکثر تعداد دیتابیس : 1 پایگاه داده
 • حداکثر تعداد ساب دامین : 0 ساب دامین
 • حداکثر تعداد دامنه پارک شده : 2 دامین
 • حداکثر تعداد FTP اکانت : 1
 • گواهینامه SSL : دارد (cPanel AutoSSL)
میزبانی اشتراکی با حجم 200 مگابایت
 • حجم : 200 مگابایت
 • وب سرور : LiteSpeed Web Server
 • بندویث ماهانه : 2048 مگابایت
 • حداکثر تعداد ایمیل : 4 اکانت
 • حداکثر تعداد دیتابیس : 1 پایگاه داده
 • حداکثر تعداد ساب دامین : 2 ساب دامین
 • حداکثر تعداد دامنه پارک شده : 2 دامین
 • حداکثر تعداد FTP اکانت : 2
 • گواهینامه SSL : دارد (cPanel AutoSSL)
میزبانی اشتراکی با حجم 500 مگابایت
 • حجم : 500 مگابایت
 • وب سرور : LiteSpeed Web Server
 • بندویث ماهانه : 5120 مگابایت
 • حداکثر تعداد ایمیل : 5 اکانت
 • حداکثر تعداد دیتابیس : 2 پایگاه داده
 • حداکثر تعداد ساب دامین : 4 ساب دامین
 • حداکثر تعداد دامنه پارک شده : 4 دامین
 • حداکثر تعداد FTP اکانت : 4
 • گواهینامه SSL : دارد (cPanel AutoSSL)
میزبانی اشتراکی با حجم 1 گیگابایت
 • حجم : 1024 مگابایت
 • وب سرور : LiteSpeed Web Server
 • بندویث ماهانه : 10240 مگابایت
 • حداکثر تعداد ایمیل : 10 اکانت
 • حداکثر تعداد دیتابیس : 4 پایگاه داده
 • حداکثر تعداد ساب دامین : 6 ساب دامین
 • حداکثر تعداد دامنه پارک شده : 6 دامین
 • حداکثر تعداد FTP اکانت : 6
 • گواهینامه SSL : دارد (cPanel AutoSSL)
میزبانی اشتراکی با حجم 2 گیگابایت
 • حجم : 2048 مگابایت
 • وب سرور : LiteSpeed Web Server
 • بندویث ماهانه : 20480 مگابایت
 • حداکثر تعداد ایمیل : 20 اکانت
 • حداکثر تعداد دیتابیس : 5 پایگاه داده
 • حداکثر تعداد ساب دامین : 7 ساب دامین
 • حداکثر تعداد دامنه پارک شده : 7 دامین
 • حداکثر تعداد FTP اکانت : 7
 • گواهینامه SSL : دارد (cPanel AutoSSL)
میزبانی اشتراکی با حجم 3 گیگابایت
 • حجم : 3072 مگابایت
 • وب سرور : LiteSpeed Web Server
 • بندویث ماهانه : 30720 مگابایت
 • حداکثر تعداد ایمیل : 30 اکانت
 • حداکثر تعداد دیتابیس : 6 پایگاه داده
 • حداکثر تعداد ساب دامین : 8 ساب دامین
 • حداکثر تعداد دامنه پارک شده : 8 دامین
 • حداکثر تعداد FTP اکانت : 8
 • گواهینامه SSL : دارد (cPanel AutoSSL)
میزبانی اشتراکی با حجم 4 گیگابایت
 • حجم : 4096 مگابایت
 • وب سرور : LiteSpeed Web Server
 • بندویث ماهانه : 40960 مگابایت
 • حداکثر تعداد ایمیل : 40 اکانت
 • حداکثر تعداد دیتابیس : 8 پایگاه داده
 • حداکثر تعداد ساب دامین : 9 ساب دامین
 • حداکثر تعداد دامنه پارک شده : 9 دامین
 • حداکثر تعداد FTP اکانت : 9
 • گواهینامه SSL : دارد (cPanel AutoSSL)
میزبانی اشتراکی با حجم 5 گیگابایت
 • حجم : 5120 مگابایت
 • وب سرور : LiteSpeed Web Server
 • بندویث ماهانه : 51200 مگابایت
 • حداکثر تعداد ایمیل : 50 اکانت
 • حداکثر تعداد دیتابیس : 10 پایگاه داده
 • حداکثر تعداد ساب دامین : 10 ساب دامین
 • حداکثر تعداد دامنه پارک شده : 10 دامین
 • حداکثر تعداد FTP اکانت : 10
 • گواهینامه SSL : دارد (cPanel AutoSSL)